අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

සහතික කිරීම

ht (1)

මුහුණේ පටක නිෂ්පාදන රේඛාව ක්‍රි.ව

ht (2)

ISO9001

ht (3)

OK-102 නඩු පැකර් CE සහතිකය

ht (4)

OK-602E මුහුණේ පටක තනි ඇසුරුම් යන්ත්‍රය CE සහතිකය

ht (5)

Ok-602e මුහුණේ පටක තනි ඇසුරුම් යන්ත්‍රය Ce සහතිකය

ht (6)

OK-702 Log Saw Cutting Machine CE සහතිකය

ht (7)

OK-1500 ස්වයංක්‍රීය මුහුණු පටක නැමීමේ යන්ත්‍රය CE සහතිකය

ht (8)

අනුකූලතාවයේ පූර්ව අපනයන සත්‍යාපනය

ht (9)

අනුකූලතාවයේ පූර්ව අපනයන සත්‍යාපනය

r

මාස්ක් මැෂින් CE